Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 4. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Aktuální teplota

3.4.2020 00:18

Aktuální teplota:

1,3 °C

Vlhkost:

74,8 %

Rosný bod:

-2,7 °C

Navigace

Obsah

Informace o podnikatelích v obci

 

Podnikatelé a živnostníci z naší obce mají možnast zveřejnit svoje kontakty na webových stránkách obce Oleška.

Pokud máte o tuto službu zájem   zdělte na Obecní úřad : Název firmy , obor činnosti adresu telefon e-mail a adresu vašich stránek.   Služba je zdarma, nejedná se o reklamu , pouze o seznam kontaktů.

Stránka

Studny 2 - nové!


Toto je jakési shrnutí vodosprávního úřadu Říčany:

 

Protože naše úřady zahlcují desítky nešťastných spoluobčanů s denním tiskem v rukou a dotazy na rtech, pokusíme se Vás co nejvíce srozumitelně provést úskalími zákona, který Vám dělá tolik starostí a jeho souvislostí.

 

 

1. Shrnutí právní legislativy  :

 

- každá stavba, která slouží k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, je vodním dílem

 

 

- pro každé vodní dílo, aby mohlo být užíváno, musí být vydána následující povolení :

 

  a) územní rozhodnutí  nebo souhlas  - pokud se vydávají  (o tom rozhoduje a provádí stavební úřad)

 

  b) souhlas s vydáním povolení  stavby podle §15 stavebního zákona (§120) (vydává stavební úřad)

 

  c) povolení k nakládání s vodami – m.j. k jejich odběru nebo vypouštění (provádí vodoprávní úřad)

 

  d) povolení ke stavbě = stavební povolení (rozhoduje a provádí vodoprávní úřad)

 

  e) povolení k užívání stavby nebo kolaudační souhlas (rozhoduje a provádí vodoprávní úřad)

 

 

- druhy povolení nakládání s vodami (které podle konkrétních situací) mohou být vydány :

 

  a) nové povolení (pokud nikdy nebylo vydáno nebo došlo k zásadním změnám)

 

  b) prodloužení stávajícího povolení č.j.., ze dne .. (pokud nedošlo ke změně podmínek - dá se opsat)

 

  c) povolení změny účelu užití odběru (nakládání bylo povoleno v hodnotách, které zůstávají - ale pro jiný účel, např. původně pro restauraci a nyní pro kadeřnictví nebo bytový dům, a pod.) 

 

 

- Zákon č.20/2004 Sb.(Euronovela vodního zák.), na základě kterého se vše rozpoutalo, v čl.II, odst.2) říká, že :  nakládání  s vodami,  pravomocně povolená před 1.1.2002 (kdy vešel  v  účinnost  nový vodní zákon), která se týkají odběrů podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, zanikají k datu 1.1.2008 s výjimkou odběrů podzemních vod pro individuální zásobování domácností  (pitnou) vodou.

 

   Platná povolení mohou být dvojího druhu :

 

  a) ze zákona – týká se pouze studní starších než z roku 1955 (vlád.nařízením č.70/1956 Sb. bylo uznáno, že k  těmto studním prošlým válečným a těsně poválečným stavem nelze doklady dohledat a  bude se předpokládat – že byly pravomocně povoleny, zkolaudovány a měly povolené odběry. To se  týká studní pro domácnosti i studní právnických osob. Ale  zatímco tato povolení pro domácnosti nezanikají, povolení pro právnické osoby na základě zákona č.20/2004 Sb. (např. obce) ano

 

  b) rozhodnutím - na základě provedeného správního řízení - povolení vydaná do 31.12.2001 (t.j. povolení na papíře)

 

 

- Vodní zákon §9 odst.1) uvádí, že : podkladem pro vydání povolení k odběru podzemních vod je

 

   vyjádření hydrogeologa, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Pokud vodoprávní úřad rozhodne jinak, přebírá odpovědnost za stav, který svým rozhodnutím způsobí. Proto výjimečné případy musí být velmi jednoznačné.

 

 

- Vodní zákon §9 odst.4) : dobu platnosti platného povolení k nakládání s vodami lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno (t.j. množství, o které se žádá, účel pro který se žádá, podstatné okolnosti za kterých se žádá a v některeých případech i podmínky zákonných předpisů)

 

 

- Vodní zákon §9, odst.5) : žádost o prodloužení  platnosti  povolení  je nutno podat nejpozději  do 6-ti  měsíců před  uplynutím doby jeho ukončení, t.j. pro případ zániku povolení podle zák.č.20/2004 Sb. do 30.6.2007. V takovém případě povolení nezaniká, dokud o žádosti nebude rozhodnuto. Z toho je zřejmé, že pro případy, kdy dosud žádné povolení nebylo vydáno, tento termín neplatí (nic nebylo povoleno-nic nemůže zaniknout!).  Proto není třeba (ve všech případech)  ztrácet nervy. Takové žádosti lze podat i později, ale doporučuje se, uvést věci do souladu se zákonem a dlouho neprodlévat.

 

 

-  Vodní zákon §115 odst.2) : MZe a MMR stanovilo vyhláškou č. 432/2001 Sb (ve znění vyhlášky č.620/2004 Sb) přílohy, které musí žádosti o jednotlivá povolení obsahovat

 

-  Vodní zákon §115 odst.1) : Povolení vydávaná vodoprávním úřadem  jsou projednána ve správním řízení (t.j. ve vodoprávním řízení), při nichž vodoprávní úřady postupují podle zákona č.500/2004 Sb. (správní  řád),  popřípadě podle zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) nebo ve vymezených případech ještě podle zákona č.50/1976 Sb (stavební zákon platný do 31.12.2006).

 

 

-  Stavební zákon č.183/2006 Sb.,§190 odst.5) : u staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (t.j. do 31.12.2006), se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů (předpisů platných do 31.12.2006).

 

 

-  Účastníky řízení stanoví vodoprávní úřad dle ust. §115 vodního zákona a §27 správního řádu, příp.§78 stavebního zákona platného do 31.12.2006, příp.§120 odst.3) nového stavebního zákona.

 

 

 

-  Vodoprávní řízení jsou řízení o podaných návrzích. V rozhodnutí je nelze měnit ani upravovat. Podle zákona lze podaný návrh pouze povolit nebo zamítnout. Proto návrh uvedený v žádosti musí být pečlivě zvážen (a žádost musí být úplná, t.j. vyplněna ve všech bodech a doložena všemi přílohami).

 

 

 

 


25. 4. 2007 Zobrazit méně

Plakát MZ k odběru pitné (studny) a k vypouštění odpadních vod (septiky, žumpy).19. 4. 2007

Studny!14. 2. 2007 Zobrazit více

Stránka