Obec Oleška
Obec Oleška

Obecně závazná vyhláška Obce Oleška 02/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Oleška 02/2013

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo obce Oleška se na svém zasedání dne 4.4.2013 usnesením č. 5/13 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení

 

 1. Obec Oleška touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

2.Správu poplatku provádí Obecní úřad Oleška (dále jen správce poplatku). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2

Poplatník

 

 

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 

a)fyzická osoba,

1)která má v obci trvalý pobyt,

2)které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3)která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4)které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

 

b)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

 1. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Článek 3

Ohlašovací povinnost

 

 

 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů, ode dne kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, popřípadě doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 této obecně závazné vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, IČ, místo pobytu nebo sídlo, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním číslem nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, bytu rodinného domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala.

 

 

Článek 4

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku za fyzickou osobu podle čl. 2 této vyhlášky činí 650,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 0,- Kč za kalendářní rok
  2. z částky 650,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

 1. Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

 

 

Článek 5

Splatnost poplatku

 

 

Poplatek je splatný nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku bez vyměření. V případě jakékoliv změny po 30. září je splatný do 15-ti dnů od doby, kdy tato změna nastala na Obecním úřadě  Oleška.

 

 

Článek 6

Osvobození a úlevy

 

 1. Od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se osvobozují:
  1. děti narozené v příslušném kalendářním roce,

 

 

 

 1. Nárok na úlevu mají:

a)Občané kteří k 1.1.  daného roku nedosáhli věku 18 leti - ve výši  100 Kč,

b)fyzické osoby při celoročním pobytu mimo svůj trvalý pobyt (domovy důchodců, vazební věznice, věznice, ústavy sociální péče, sanatoria, nemocnice, ústavy pro dlouhodobě ležící, dětské domovy, kláštery, výchovné ústavy pro mladistvé) po předložení potvrzení o tomto pobytu - ve výši 100%

c)fyzické osoby, které se prokazatelně  nezdržují na území Olešky déle než 1 rok z důvodu pobytu v zahraničí (studium, stáž, zaměstnání) - ve výši 100%.

d)fyzické osoby, které se zdržují celoročně v jiné obci na území České republiky a zaplatily v této obci poplatek podle zákona č. 185/2001 Sb., a doloží tuto skutečnost - ve výši 100%,

 1. fyzické osoby s trvalým pobytem na ohlašovně - ve výši 100%.

 

 

.

 

 

Článek 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky uvedené v této vyhlášce zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří je správce poplatku platebním výměrem, nebo hromadným předpisným seznamem.

 

 

 

Článek 8

Odpovědnost za placení poplatku

 

 1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

 

 1. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

 

 

Článek 9

Přechodné a zrušující ustanovení

 

1.      Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Obce Oleška č. 03/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

 

 

Článek 10

Účinnost

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2013.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Vedral.

 

starosta

 

 

 

Josef Jehnět

 

místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2011

 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů Kč ………………………………….. 734 350

 

 

Počet obyvatel Obce  Oleška  31.12.2012 dle článku 2, odstavce 1 písmeno a)

této vyhlášky…………………………………………………………………        …930

Počet rekreačních objektu k 31.12.2012………………………………………………..1

Počet rodinných domů a bytů ve kterých není nikdo trvale hlášen………………….. 97

 

 

 

Průměrné náklady na obyvatele:  734350 / 1028= 714,34 Kč

Zodpovídá:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální teplota

31.8.2020 07:52

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností